School advies raad

Stichting PCPO Westland, waar onze school deel van uitmaakt, hecht grote waarde aan een betekenisvolle rol van ouders in relatie tot de schoolorganisatie. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de visie van de stichting, waarin staat: “Wij bevorderen de betrokkenheid en participatie van ouders, omdat onderwijs en opvoeding op school en in het gezin in elkaars verlengde liggen.”

De schooladviesraad heeft als hoofddoel ’vinger aan de pols’ houden wat betreft de christelijke identiteit van de school en zij bevordert de openheid wat betreft schoolse aangelegenheden.

Daarnaast valt te denken aan zaken als profilering van de school, vieringen op school en oudertevredenheid.

Sinds het schooljaar 2015-2016 is er een gezamenlijke SAR Ichthusschool en Immanuëlschool die bestaat uit:

Jan van Geest              ICH (voorzitter)
Tjitske Dolleman         IMM (secretaris)
Heleen van Velden      IMM
Sophia Overduin         ICH
Dineke Groenenberg  IMM
Tineke Koevoet           ICH
Gloria Kortekaas         IMM
Wouter Wassenaar     ICH

De SAR komt 3 à 4 keer per jaar bijeen en fungeert dan als gesprekspartner met de directeuren, Evert van den Bos en Huig Taal